ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Entertainment Trading BVBA

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing ingeval van levering van goederen en geldt zowel ten aanzien van

consumenten als ten aanzien van handelaars.

1.2. De koper verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst gesloten tussen hem en Entertainment Trading akkoord met de

volgende algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer

uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

1.3. De koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige algemene voor waarden van Entertainment Trading , ongeacht hernieuwde

schriftelijke bevestiging, voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij aankopen die mondeling, telefonisch, per

telex, per fax, per e-mail of enig andere elektronische wijze doorgegeven worden.

1.4. Entertainment Trading is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de

koper heeft afgeleverd.

1.5. Van de algemene voorwaarden van Entertainment Trading afwijkende voorwaarden van de koper welke door Entertainment Trading niet

uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Entertainment Trading geen enkele rechtskracht,

ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

2. Algemene bepalingen.

2.1. Het is Entertainment Trading toegestaan om alle rechten voortspruitende uit eender welke overeenkomst over te dragen aan een derde.

2.2. De koper verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, de aangebrachte publiciteit van Entertainment Trading, niet te verwijderen.

2.3. Overmacht, staking, lock-out … of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Entertainment Trading niet in staat stelt de

overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst,

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.4. Alle diensten en prestaties van Entertainment Trading dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en

kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.

2.5 De koper is koopt op eigen risico. Entertainment Trading koopt regelmatig overstocks op, hierbij kan het gebeuren dat hier een Amerikaanse cd tussen zit.

3. Prijs.

3.1. de overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid.

3.2. Transportkosten voor een levering die niet mogelijk was door afwezigheid of niet -betaling zullen door Entertainment Trading

afzonderlijk aangerekend worden, met een minimum van 125 euro.

4. Levering

4.1. De leveringsperiode wordt door Entertainment Trading in overleg met de koper bepaald en is steeds indicatief, nooit bindend voor

Entertainment Trading.

4.2. Entertainment Trading heeft steeds het recht het transport van de leveringen uit te voeren, op de wijze en volgens de organisatie die

hen het best past en het vervoer samen met leveringen aan andere kopers te laten plaatsvinden.

4.3. De koper verbindt er zich toe om de goederen af te nemen binnen de tussen partijen overeengekomen leveringsperiode. Na

afloop van deze periode heeft Entertainment Trading het recht ook betaling te eisen van de prijs van nog niet afgenomen goederen.

5. Betaling en facturatie

5.1. Facturen van Entertainment Trading zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar op het op de factuur vermelde adres van

Entertainment Trading . Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit

novatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Entertainment Trading met zich meebrengen.

5.2. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal.

Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen

te beginnen met de schulden met het hoogste rentesaldo.

5.3. Ingeval van niet naleving van de met Entertainment Trading afgesloten overeenkomst of onderhavige leverings- en

factuurvoorwaarden, ingeval van beslag op de roerende of onroerende goederen van de koper of de door Entertainment Trading aan de

koper geleverde goederen, ingeval van verandering in de toestand van de koper (overlijden, ontbinding van de vennootschap,

overdracht van handelszaak, wettige onbekwaamheid, faillissement…) behoudt Entertainment Trading zich het recht voor

betalingswaarborgen te eisen die aldus van rechtswege eisbaar worden, dan wel de met de koper afgesloten overeenkomst van

rechtswege als verbroken te beschouwen lastens de koper en schadevergoeding te vorderen.

6. Aanvaarding van de factuur

Geen enkele klacht tegen de facturen van Entertainment Trading zal nog worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen

de 5 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de levering in.

7. Wanbetaling

7.1. Bij gebrek aan ontvangst binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum door Entertainment Trading van de contante betaling zal an

rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 3 % per jaarvanaf de

factuurdatum.

7.2. Het bedrag van de binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding

van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 65 euro, teneinde Entertainment Trading te vergoeden voor al haar

buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder

voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eve ntuele gerechtskosten.

7.3. Bij gebreke aan ontvangst binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum door Entertainment Trading van de contante betaling van

één enkele factuur zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

7.4. Bovendien zal Entertainment Trading niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst

ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Entertainment Trading is slechts aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies en voor de beschadiging van het goed, in

zoverre dat het verlies of de beschadiging zich voordoet in de periode tussen de fabricatie en aflevering van het goed.

8.2. Verlies of beschadiging van de goederen na aflevering ervan, vallen in ieder geval buiten de aansprakelijkheid van Entertainment Trading .

Enkel in het geval dat de koper een consument is in de zin van de Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 is Entertainment Trading

aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelden of lasthebbers of voor het niet -uitvoeren van een verbintenis

die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van Entertainment Trading

beperkt tot de waarde van het geleverde.

8.3. Indien het verlies of de schade aan de goederen uiterlijk niet zichtbaar is (verborgen gebreken), dan dient de koper te bewijzen dat

het verlies of de beschadiging van het goed tijdens de aansprakelijkheidsp eriode van Entertainment Trading is opgetreden en bij het

aanvaarden door de koper reeds bestond. Niet zichtbare schade dient onmiddellijk na de ontdekking, doch ten laatste 5 kalenderdagen

na de levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Entertainment Trading.

8.4. Schade die uiterlijk wel zichtbaar is (beschadiging/(partieel) verlies) dient onmiddellijk bij de levering schriftelijk kenbaar te worden

gemaakt aan Entertainment Trading.

8.5. Termijnen zijn steeds indicatief en houden nooit enige resul taatsverbintenis in vanwege Entertainment Trading . Zij kunnen door de

koper nooit aanleiding geven tot de opzegging van de overeenkomst door de koper, noch tot enige vorm van schadevergoeding ,

ingeval van niet-naleving van de vooropgestelde termijnen. Niettemin zal Entertainment Trading steeds trachten de door de koper

opgegeven leveringstermijnen in de mate van het mogelijke na te leven.

8.6. Elk dwalingsrisico wordt gedragen door de koper, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst.

8.7. Entertainment Trading kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5 % van de prijs beloopt, zelfs niet indien

Entertainment Trading een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard.

9. Waarborg

9.1. Entertainment Trading verleent geen enkele andere waarborg voor materialen, noch aan niet-consumenten in de zin van de Wet op de

handelspraktijken, buiten de fabrieksgarantie.

10. Eenzijdige beëindiging

10.1. Bij eenzijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging, verbreking of annulering van de met Entertainment Trading afgesloten

overeenkomst door de koper, is de koper gehouden tot betaling van volgende schadevergoedingen :

- indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode minder dan

10 werkweken verlopen: de totale prijs van de door de opdrachtgever/koper bestelde goederen en/of diensten- indien tussen de dag van de

beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode meer dan 10 weken verlopen: 30 % van de

totale prijs.

10.2. Voormelde schadevergoeding is eisbaar onverminderd de andere door Entertainment Trading geleden schade.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door Entertainment Trading aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van Entertainment Trading tot de volledige

betaling van de schuld door de koper.

11.2. Ingeval van doorverkoop, kan Entertainment Trading deze som geld eisen van de doorverkoper en diens koper. In dat laatste geval

wordt het eigendomsvoorbehoud uitgeoefend aan de wederverkoopprijs.

11.3. Alle kosten die ingevolge dit eigendomsvoorbehoud kunnen gepaard gaan met de revindicatie van goederen eigendom van

Entertainment Trading , zijn ten laste van de koper.

11.4. Ingeval van nutteloosheid van de uitoefening van enig eigendomsvoorbehoud, zal de koper steeds alle bijkomende kosten bovenop de prijs

betalen.

12. Retentierecht

12.1. Entertainment Trading heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige

algemene voorwaarden ten aanzien van de kopertoekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in

haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de koper gehouden is.

12.2. De goederen die door de koper aan Entertainment Trading worden toevertrouwd,worden geacht deel uit te maken van een en

dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd

12.3. De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Entertainment Trading zich volgens de wet of enige

overeenkomst kan beroepen.

13. Persoonlijke levenssfeer

13.1. Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Entertainment Trading worden opgenomen in de bestanden van

Entertainment Trading en zijn bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie -acties, markstudies en

informatieverstrekking allerhande.

13.2. Op schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de koper een inzage- en verbeteringsrecht.

14. Jurisdictie

14.1. De Rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, e n te oordelen over alle gerezen betwistingen en

geschillen.

14.2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Entertainment Trading en de koper, behoudens

andersluidende Verdragsteksten.

Entertainment Trading: factuurvoorwaarden